Przejdź do treści

Strategia Rozwiązywania Problemow Społecznych.

Zadania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych

Wnioski

PDF Drukuj Email

Wnioski do pobrania


Otwarty Konkurs Ofert Na Powierzenie w 2010 Roku

Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US
Oświadczenie o braku zobowiązań
Oświadczenie o nieprzekroczeniu 3 krotności przeciętnego wynagrodzenia
Oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki na projekt z EFS
Oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności
Oświadczenie o znajomości obowiązujących dokumentów
Oświadczenie o posiadaniu zasobów
Wzór harmonogramu działań
Wzór kosztorysu działania
Wzór_oferty.doc

Rehabilitacja społeczna

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury turystyki i rekreacji
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych - w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

Orzekanie o niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16-ego roku życia)
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy dziecka do 16-ego roku życia)
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia