„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.”.

Termin naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:
  • w formie elektronicznej na adres sekretariat@pcpr.lukow.pl do dnia 01.02.2024 r.,
  • w formie papierowej do dnia 10.02.2024 r.
Ponadto informujemy, że wniosek należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Przypominamy!
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:
1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

Szczegóły: