Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

flaga

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie przystąpiło do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Powiatu Łukowskiego  realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Okres realizacji Programu

Do 31.12.2021r.

Kwota dofinansowania – 30 600,00 zł.

Całkowita wartość – 30 600,00 zł.

Cele Programu

Realizacja zadania wpłynie na podniesienie umiejętności  w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin czy opiekunów zaangażowanych w opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Powiatu Łukowskiego  wsparciem w formie opieki wytchnieniowej poprzez specjalistyczne poradnictwo planujemy objąć 45 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej zostanie zatrudniona kadra, która zrealizuje wsparcie w  łącznym wymiarze 300 godzin.

Usługa opieki wytchnieniowej może być świadczona w wymiarze max. 20 godzin łącznie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki dla 1 opiekuna do wykorzystania w okresie realizacji zadania.

 

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

W związku z powyższym zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie, wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM oraz klauzulą informacyjną RODO.

Kartę oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka.

W załączeniu umieszczamy obowiązujące druki wniosków, które można pobrać i składać osobiście lub drogą pocztową do realizatora, którym jest Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków, email: sekretariat@pcpr.lukow.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 798 9913 w. 65.

Liczba dostępnych miejsc do udziału w programie jest ograniczona. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego, bądź zakwalifikowanie do udziału w programie osoby z listy rezerwowej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (do pobrania poniżej)
  2. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (do pobrania poniżej)
  3. Klauzula informacyjna RODO (do pobrania poniżej)
  4. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (do pobrania poniżej)