Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zgodnie z art. 35a, ust. 1, pkt. 7, lit.c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2013r. poz. 1190 ).

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia – na członka rodziny pozostającego we wspólnymgospodarstwie domowym,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • w przypadku gdy wartość przedmiotu jest równa limitowi kasy chorych – do 100 % kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej ( w limicie ceny ustalonym przez kasę chorych ),
 • w przypadku, gdy wartość przedmiotu przekracza limit kasy chorych do 150 % sumy kwoty limitu kasy chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej.
 • w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznejwysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej.

Podstawą uzyskania dofinansowania jest złożony do PCPR stosowny wniosek oraz wymagane dokumenty:

 • kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • faktura zakupu/ faktura pro forma/ zamówienie ze sklepu
 • kserokopia zlecenia zaopatrzenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Świadczeniodawcę
 • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej
 • w przypadku osoby uczącej się – aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki

Wniosek o dofinansowanie można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ciągu całego roku

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi:

 • do 80 % kosztów tego sprzętu nie więcej jednak niż do wysokości 5 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O ww. dofinansowanie mogą ubiegać się również podmioty prowadzące rehabilitację osób niepełnosprawnych przez okres o najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o dofinansowanie można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ciągu całego roku