Deklaracja dostępności Strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pcpr.lukow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie dla strony http://pcpr.lukow.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Strona internetowa http://pcpr.lukow.pl/ spełnia wymagania w 99,04%.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • E-mail: sekretariat@pcpr.lukow.pl
 • Telefon: 25 798 99 13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Łukowski
 • Adres: ul. Piłsudskiego 17
  21-400 Łuków
 • e-mail: sekretariat@starostwolukow.pl
 • Telefon: 25 798 22 03

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zlokalizowane jest przy ul. Broniewskiego 20/26 w Łukowie. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózku. Zamontowane są poręcze. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku. W środku dostępna jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W pobliżu obiektu znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna ma możliwość wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. Po uprzednim zgłoszeniu, jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia dla użytkowników niepełnosprawnych

Strona jest w pełni responsywna tzn, że automatycznie dostosowuje wyświetlane treści do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Na urządzeniach mobilnych jak tablety, smartfony, telefony komórkowe powoduje to większą czytelność strony.

W górnym prawym narożniku strony znajdują się pomocne opcje:

  • powiększanie czcionki
  • włączenie czytelnej czcionki
  • ustawienie wysokiego kontrastu
  • wyłączenie trybu animacji
  • wyłączenie stylów strony
  • podkreślenie linków
  • wyróżnianie linków
  • szare zdjęcia
  • zamiana kolorów
  • nawigacja klawiaturą
  • TAB – przejście do kolejnego elementu na stronie
  • Kontrast tekstu do tła – materiały na stronie są przez to czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych

Pomoc w nawigacji:

Na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Inne informacje i oświadczenia

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje, osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, zobowiązana jest zgłosić ten fakt, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: sekretariat@pcpr.lukow.pl

telefonicznie na nr 25 798 99 13

drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków dopiskiem: prośba o skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.