POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁUKOWIE

INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

AKTYWNY SAMORZĄD W 2018 ROKU

CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:
Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2018 ROKU:

OBSZAR A – Zadanie 1

Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu

DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania 8.000zł

UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

ADRESACI ( WARUNKI UCZESTNICTWA)

 • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu (R) (jeśli nie stanowi podstawy wydania orzeczenia, to powinna być konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym (N) lub całościowych zaburzeń organizmu (C) i potwierdzona zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

Przez posiadacza samochodu należy rozumieć właściciela lub współwłaściciela. W przypadku osób niepełnoletnich natomiast posiadaczem jest wnioskodawca.

OBSZAR A – Zadanie 2

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:

maksymalna kwota dofinansowania 2.200 zł, w tym:

– dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,

– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: 25% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

ADRESACI ( WARUNKI UCZESTNICTWA)

 • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu (R) (jeśli nie stanowi podstawy wydania orzeczenia, to powinna być konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym (N) lub całościowych zaburzeń organizmu (C) i potwierdzona zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

Poprzez koszty kursu i egzaminów należy rozumieć koszty związane z uczestnictwem w kursie, przeprowadzeniem egzaminów oraz jazd doszkalających.

OBSZAR B – Zadanie 1

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

DOFINANSOWANIE:  zakupu  sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

ADRESACI  (WARUNKI UCZESTNICTWA)

 • znaczny stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności),
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Dysfunkcja obu kończyn górnych winna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o potwierdzonym wrodzonym braku lub amputacji obu kończyn górnych, co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe)
Dysfunkcja narządu wzroku

 • oznacza przyczynę do wydania orzeczenia,
 • gdy wzrok nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu, to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub zwężeniu pola widzenia do 20 stopni,
 • w przypadku osób w wieku do 16 r.ż. to lekarz okulista wydaje zaświadczenie o ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub zwężeniu pola widzenia do 30 stopni

DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania:

– dla osoby niewidomej  –  20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,

– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

Beneficjentów wcześniejszych programów i zadań przewidujących wsparcie w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania obowiązuje trzyletnia karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu lub zadania oraz niezależnie od rodzaju przedmiotu dofinansowania objętego wcześniej dofinansowaniem ze środków PFRON.

OBSZAR B – Zadanie 2

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Osoba, która uzyskała dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania w ramach Obszaru B zadania 1 (osoba głuchoniewidoma to osoba niepełnosprawna, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności w wymianie informacji oraz komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim)

DOFINANSOWANIE:

Maksymalna kwota dofinansowania:

– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

UDZIAŁ WŁASNY: BRAK

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku,  w którym udzielono pomocy.

OBSZAR C – Zadanie 2

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

DOFINANSOWANIE  LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:

Maksymalna kwota dofinansowania 3.000 zł.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: BRAK

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

OBSZAR C – Zadanie 3

Pomoc w  zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– stopień niepełnosprawności

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

DOFINANSOWANIE:

– dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

– refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

Kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy  amputacji:

– w  zakresie ręki – 9.000 zł,

– przedramienia – 20.000  zł,

– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

– na poziomie podudzia – 14.000 zł,

– na wysokości uda ( także przez staw kolanowy)- 20.000 zł,

– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Refundacja kosztów dojazdu adresata  programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

 

OBSZAR C – Zadanie 4

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której  zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– stopień niepełnosprawności

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

DOFINANSOWANIE:

– dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

– refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu

Kwota dofinansowania utrzymania sprawności dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

– w  zakresie ręki – 2.700 zł,

– przedramienia – 6.000  zł,

– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,

– na poziomie podudzia – 4.200 zł,

– na wysokości uda ( także przez staw kolanowy)- 6.000 zł,

– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł

Refundacja kosztów dojazdu adresata  programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

OBSZAR D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

– aktywność zawodowa

– pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA  KOSZTÓW: 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną ( każdą) osobą zależną.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA- należy przez to rozumieć:

– zatrudnienie, lub

– rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub

– rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

MODUŁ II

Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”. W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2017 r., poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
 5. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku), albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

MODUŁ II – wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego) jest określona w ust. 22 pkt 2

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania czesnego. o którym mowa w ust. 10 pkt. 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków), z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583zł (netto) na osobę.

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu).

Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

 1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
  a. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  b. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, z uwzględnieniem pkt 2,
 2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony.
 3. Decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
 4. Wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko wtedy, gdy powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia/zamknięcie kierunku).
 5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 6. Na pisemny wniosek Realizatora programu, Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki (w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem) – zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma wówczas zastosowania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/harmonogramem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.