Placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na terenie Powiatu Łukowskiego:

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Adamowie
 2. Szkolna 4d 21- 412 Adamów
 3. tel. 025 755 10 09
 4. e-mail. domdziecka_rsmolany@interia.pl
 5. Liczba miejsc: 14
 6. Typ placówki: socjalizacyjno-interwencyjna
 7. Dyrektor – Jerzy Kędra

 

 1. Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie
 2. ul. Broniewskiego 20/26
 3. 21- 400 Łuków
 4. tel. 025 798 23 73
 5. e-mail. placowkaw@wp.pl
 6. Liczba miejsc: 14
 7. Typ placówki: socjalizacyjno-interwencyjna
 8. Dyrektor – Ewa Szczęśniak

 

 1. Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim
 2. Plac Wielgoska 5
 3. 21- 450 Stoczek Łukowski
 4. tel. 025 797 06 72
 5. e-mail. pogotowiestoczek@wp.pl
 6. Liczba miejsc: 14
 7. Typ placówki: socjalizacyjno-interwencyjna
 8. Dyrektor – Małgorzata Wysokińska

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze sprawują pieczę zastępczą w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Placówki opiekuńczo- wychowawcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. Zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
 2. Realizują przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku.
 3. Umożliwiają kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej.
 4. Podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny.
 5. Zapewniają dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych.
 6. Obejmują dziecko działaniami terapeutycznymi.
 7. Zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Szczegółowe zasady przyjmowania i pobytu dziecka w Placówce, a także standardy działania placówek opiekuńczo – wychowawczych określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.