Ponowny nabór wniosków do Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024”

Informacja

Powiat Łukowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ponownie otwiera nabór wniosków do Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i traktowanych na równi z orzeczeniami w stopniu znacznym, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz znacznym sprzężonym stopniu niepełnosprawności , będących mieszkańcami Powiatu Łukowskiego.

Termin składania wniosków: od dnia 23. 04.2024 do dnia 26.04.2024.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej.
 2. Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie.
 3. Wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania.
 4. Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu:

W celu zgłoszenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.
 2. Karta Zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 3. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do „Asystent osobisty osoby
  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 4. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.
 6. Ankieta do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 (skierowana do osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia).

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK fizjoterapeuta; lub
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

 

Ważne!

 1. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 1. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
 2. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

 

Komplet wypełnionych dokumentów wraz z załącznikami należy składać:

 • bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie,
  ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków;
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.

 

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

 

Nabór wniosków w terminie: od dnia 23. 04.2024 do dnia 26.04.2024 r.

w godzinach od 8.00 do 14.00

 

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

 

Informacje na temat Programu można uzyskać pod numerami telefonu– 25 798 99 13, 509-199-790

Osoba do kontaktu: Justyna Głodek

 

Dokumenty do Pobrania:

1. Program-AOON-JST-karta zgloszenia

2. Program-AOON-JST-karta zakresu czynności

3. Program-AOON-JST-klauzula RODO

4. Program-AOON-JST-klauzula RODO- PCPR Łuków

5. Program-AOON-JST-Ankieta

6. Program-AOON-JST-Oświadczenie akceptacji Asystenta