W roku 2015 Powiat Łukowski realizuje kolejną edycję pilotażowego programu pod nazwą „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Formularze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
w ramach programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej w dziale DRUKI DO POBRANIA oraz w siedzibie PCPR w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26, pok. nr 9.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 • Modułu I – do dnia 30 sierpnia 2015r.,
 • Modułu II :
  • do dnia 30 marca 2015r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015
  • do dnia 30 września 2015r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016.

W roku 2015 są realizowane następujące obszary wsparcia:

Moduł I Obszar A Zadanie nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego) i posiada:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • dysfunkcję narządu ruchu.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2015r. wynosi 2.100 zł, w tym :
  • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy) – 600 zł.
 3. Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi 25%.
  Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego),
 • W przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C), należy dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu,
 • Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na 120 dni przed dniem złożenia wniosku i wypełnione czytelnie w języku polskim,
 •  Faktura proforma (lub inny dokument  gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej a zarejestrowanej w urzędzie pracy – zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub jako osoba bezrobotna,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

Moduł I Obszar B Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona bądź jest osobą do lat 18 i posiada:
  • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku, nabyty w ramach programu „Aktywny samorząd” sprzęt elektroniczny i/lub oprogramowanie.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2015r. wynosi:
  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  • dla pozostałych osób – 2.000 zł,
   (z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach o 100%.)
 3. Udział własny nie jest wymagany.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • Faktura proforma (lub inny dokument  gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej a zarejestrowanej w urzędzie pracy – zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub jako osoba bezrobotna,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

Moduł I Obszar C Zdanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2015r. wynosi 2.000 zł.
 3. Udział własny nie jest wymagany.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia),
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka – w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (faktura zakupu lub imienna karta gwarancyjna),
 • Kserokopia karty gwarancyjnej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Faktura proforma (lub inny dokument  gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej a zarejestrowanej w urzędzie pracy – zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub jako osoba bezrobotna,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona oraz posiada:
  • stopień niepełnosprawności,
  • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2015r. wynosi przy amputacji:
  • w zakresie ręki – 9.000 zł,
  • przedramienia  – 20.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia  – 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
  •  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł,
   z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach wyłącznie wtedy, gdy celowość tego zwiększenia zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.
 3. Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
 4. Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi 10%.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Faktura proforma (lub inny dokument  gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej a zarejestrowanej w urzędzie pracy – zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub jako osoba bezrobotna,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

Moduł I Obszar C Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która jest w wieku aktywności zawodowej (tj. jest osobą pełnoletnią, która nie osiągnęła wieku emerytalnego), bądź osiągnęła wiek emerytalny i jednocześnie jest zatrudniona oraz posiada:
  • stopień niepełnosprawności,
  • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2015r. wynosi przy amputacji:
  • w zakresie ręki – 2.700 zł,
  •  przedramienia  – 6.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,
  • na poziomie podudzia  – 4.200 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł,
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 7.500 zł,
 3. Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
 4. Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi – 10%.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie protezy kończyny (faktura zakupu lub imienna karta gwarancyjna),
 • Kserokopia karty gwarancyjnej posiadanej protezy kończyny,
 • Faktura proforma (lub inny dokument  gdy wystawienie faktury nie jest możliwe) określająca przedmiot dofinansowania oraz jego koszt,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej a zarejestrowanej w urzędzie pracy – zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub jako osoba bezrobotna,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

Moduł I Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:
  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • jest aktywna zawodowo (tzn. jest zatrudniona lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu),
  • pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

2. Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2015r. wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku, tytułem kosztów opieki nad każdą (jedną) osobą zależną (dzieckiem).

3. Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi – 15%.

Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Kserokopia aktu urodzenia dziecka/dzieci,
 • Zaświadczenie potwierdzające fakt uczęszczania każdego dziecka do żłobka/przedszkola oraz wysokość miesięcznych kosztów opieki nad każdym dzieckiem, wystawione przez właściwą placówkę,
 • W przypadku osoby niezatrudnionej zaświadczenie potwierdzające rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub jako osoba bezrobotna,
 • W przypadku osoby zatrudnionej/uczącej się – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie/poziom kształcenia wystawione przez pracodawcę/szkołę/uczelnię.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

Harmonogram realizacji Modułu II programu w 2015 roku

20.02.2015
Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku

13.03.2015
Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

30.03.2015
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2014/2015

31.05.2015
Termin zakończenia wypłaty dofinansowania
w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2015 r.

30.09.2015
Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu

31.01.2016
Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)

30.06.2016
Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku  – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 1. Wnioskodawcą może być osoba niepełnosprawna, która:
  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 2. Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki na jeden semestr/półrocze w 2015r., wynosi w przypadku:
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł, przy czym kwota ta może zostać zwiększona nie więcej niż o:
   • 500 zł w przypadku kosztów z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
   • 300 zł w przypadku posiadania aktualnej Karty Dużej Rodziny,
   • 700 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się  – z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,
  • opłaty za naukę (czesne) – równowartość czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym kwota ta może zostać zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym kierunku/kierunkach w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym.
 3. Udział własny.

MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form ksztalcenia jednocześnie objetych dofinansowaniem w ramach programu wnioskodawcy zatrudnieni wnioskodawcy nie zatrudnieni
Jedna forma ksztalcenia na poziomie wyzszym (na jednym kierunku) 15% x
Wiecej niz jedna forma ksztalcenia na poziomie wyzszym(wiecej niz jeden kierunek) 65% * 50% *

* Warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)
Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • W przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego,
 • Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 4 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole,
 • W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,
 • W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości),
 • Kserokopia Karty Dużej Rodziny, jeżeli Wnioskodawca taką kartę posiada i ubiega się o zwiększenie dodatku z tego tytułu,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, jeżeli Wnioskodawca ponosi takie koszty i ubiega się o zwiększenie dodatku z tego tytułu.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie,
 • w module II – przerwa w nauce.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A, Obszar B, Obszar C – Zadanie 3 – pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C – Zadania 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie  wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.  Wniosek będzie można złożyć do jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku mieszkańców Powiatu Łukowskiego wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, ul. Broniewskiego 20/26, pok. nr 9.

Dodatkowe informacje dla Wnioskodawców:

W ramach naboru wniosków w 2015 roku Wnioskodawców obowiązują również przepisy
i regulacje zawarte w następujących dokumentach:

 1. Zasadach programowych pilotażowego programu „Aktywny samorząd
 2. Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku,
 3. Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków
  o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Powyższe dokumenty znajdą Państwo na stronie http://www.pfron.org.pl