POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁUKOWIE

INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

AKTYWNY SAMORZĄD W 2017 ROKU
CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:
Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach MODUŁU I

wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie do 30 sierpnia 2017r.

W ramach MODUŁU II

wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:

 • do 30 marca 2017r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2016/2017
 • od 1 września do 10 października 2017r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2017/2018

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2017 ROKU:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 3. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego        i oprogramowania,
 5. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 6. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 7. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

ADRESACI PROGRAMU, czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie:

osoba niepełnosprawna, która jest mieszkańcem powiatu łukowskiego oraz posiada:

W MODULE I:

Obszar A, Zadanie 1:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar A, Zadanie 2:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

– dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B, Zadanie 1 i 2:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C, Zadanie 2:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 3 i 4:

– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku   wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– aktywność zawodowa,

– pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

W bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione  (dotyczy Modułu I)

 

W MODULE II:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki dotyczących semestru/ półrocza wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki oraz postępów w nauce i wynosi:

 1. do 25% – wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%,
 2. do 50% – wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 75% – wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 4. do 100% – wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny wnioskodawcy w Module II jest wymagany w zakresie kosztów czesnego i wynosi:

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w Module II zwolniony jest wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Wnioskodawca, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, podaje dochody z gospodarstwa domowego razem z rodzicami/opiekunami.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, warunków dofinansowania/refundacji znajdują się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz dodatkowe informacje o programie  można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26 pokój nr 9, lub pod numerem telefonu (25) 7989913 w.68