POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁUKOWIE

INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

AKTYWNY SAMORZĄD W 2019


CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia
  różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa
  informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji s połecznej, zawodowej lub wsparcie w
  utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier
  transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów
  wspierających ich zatrudnienie,
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji
  pozarządowych.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął w dniu 29.01.2019r. dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące
realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku dostępny tutaj.

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia

w Module I:
a. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
  samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16
  roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
  niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze
  znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
  narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze
  znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
  narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka
  migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanegosamochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

b. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:

 •  Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o
  niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem
  niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
  programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem
  niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o
  niepełnosprawnoścido 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
  niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w
  komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętuelektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

c. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera
  lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z
  orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym
  stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
  nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie
  jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
  kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co
  najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem
  niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z
  orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym
  stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą
  problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza
  specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

d. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną
tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem
prawnym dziecka).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn.
„Kierunki działań (…)”.
Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5) pod tym adresem.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
  magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
  w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym
  lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 01.03.2019r. (dla wniosków dotyczących semestru letni roku akademickiego 2018/19)
 • dnia 01.09.2019r. (dla wniosków dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
 • dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

 

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w
2019 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
  realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) –
  niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest
  możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie
  przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający
kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. – M.P. 2018, poz. 911), według wzoru: [(3.399 zł x liczba hektarów)/12]/ liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt
czesnego) kosztów kształcenia Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza językamigowego.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.
Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy
dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez
Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia
ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem
studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i
motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w
nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku
(zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 1. do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą
otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje, w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy
kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie
pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie
(semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy
zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, w związku z tym
rzeczywisty udział własny w kosztach czesnego na drugim i kolejnych kierunkach, wyniesie
65%). Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego
przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł
(netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy
dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku
szkolnego/akademickiego.

Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki:

 1. Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc łącznie maksymalnie w ramach 20
  (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym –
  warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
  a. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  b. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, z uwzględnieniem pkt 2;
 2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
 3. Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 4. Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia,likwidacja/zamknięcie kierunku);
 5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 6. Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma zastosowania.

Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III
stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich,
przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański,
  urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do
  kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd
  może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot
  wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację
  programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od
  niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w
  przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym
  harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym
  semestrze/półroczu.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

11.03.2019

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

26.04.2019

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy
Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

04.12.2019

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)

15.04.2020

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 roku

30.08.2020

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy
Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone