Aneks w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na terenie powiatu łukowskiego

W dniu 21 kwietnia 2022 r. został podpisany Aneks w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na terenie powiatu łukowskiego.

W obecnym roku są realizowane następujące formy wsparcia:

W ramach Modułu I:

  • likwidacja bariery transportowej poprzez pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu czy w uzyskaniu prawa jazdy;
  • likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym poprzez pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
  • likwidacja barier w poruszaniu się poprzez pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, a także skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości), pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy;
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

 

W ramach Modułu II osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Moduł II jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

 

  • Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 września do 10 października 2022 r. (termin dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023) w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia lub w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.