powołany został przez Starostę Łukowskiego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie i obejmuje zasięgiem swego działania mieszkańców powiatu łukowskiego, z siedziba w Łukowie przy ul. Broniewskiego 20/26,

Zainteresowani przyjmowani są:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 w pokoju nr 3

Informacja telefoniczna:

(25) 798 99 13 wew. 63 

lub

507 043 674


Niezbędne druki (wnioski i zaświadczenia lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać z działu DRUKI DO POBRANIA.


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej
 • karty parkingowe.

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej,
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,
 • ulg i uprawnień.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu. Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (które jest ważne 30 dni od wystawienia do złożenia wniosku),
 • dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć w uwierzytelnionych kopiach. Kserokopie dokumentu może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginał.

Legitymację osoby niepełnosprawnej jest wystawiana osobie niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji,
 • ksero orzeczenia,
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

Podstawa prawna działania Zespołu

 • ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U z 2002r. Nr 17, poz. 162, ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 224, poz. 1803 ze zmianami)

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja http://www.niepelnosprawni.pl