Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim

jest jednostką organizacyjną systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny, powołaną w celu wykonywania zadań własnych Powiatu Łukowskiego w zakresie całodobowej opieki nad dziećmi, jeżeli potrzeby te stale lub okresowo nie mogą być zaspakajane w domu rodzinnym. Pogotowie zapewnia dziecku całodobową opiekę oraz wychowanie realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego.


 

Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie

zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie naturalnej opieki rodzicielskiej całodobową opiekę oraz wychowanie.
Realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego i socjalizacyjnego, a także działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

Biuletynu Informacji Publicznej Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie


 

Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym

został powołany do życia Uchwałą Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 29 listopada 2004 r. Rozpoczął działalność z początkiem roku 2005. Jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 24 wychowanków. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – do uzyskania pełnoletniości, a po uzyskaniu pełnoletniości dzieci mogą za zgodą dyrektora przebywać w Domu Dziecka, o ile kontynuują naukę, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.
W placówce funkcjonują obecnie 2 grupy wychowawcze, z których każda dysponuje autonomicznym segmentem z aneksem kuchennym, pokojami mieszkalnymi, świetlicą rekreacyjną, pokojem cichej nauki oraz zapleczem sanitarnym. W placówce obok wychowawców są zatrudnieni: psycholog, pedagog oraz pracownik socjalny.

Głównym powodem pobytu dzieci w Domu Dziecka są patologie występujące w środowisku rodzinnym, w szczególności alkoholizm. Rodzice nie potrafią zaspokajać dzieciom podstawowych potrzeb bytowych oraz emocjonalnych, obserwujemy wręcz sytuacje porzucenia dzieci. Naszym zadaniem jest otoczyć te dzieci troskliwą opieką.
Dzieci, które trafiają do Domu Dziecka borykają się z wieloma problemami zdrowotnymi. W placówce przebywają również dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności. Korzystamy z opieki poradni: okulistycznej, nefrologicznej, alergologicznej, kardiologicznej, laryngologicznej i innych. Zapewniamy dzieciom opiekę stomatologa i ortodonty.
Staramy się zapewnić dzieciom także rozrywkę i możliwość poznawania naszego kraju. Organizujemy konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki krajoznawcze, motywujemy dzieci do pracy nad sobą. Jest to możliwe także dzięki wsparciu osób prywatnych jak również firm. Staramy się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki zbliżone do rodzinnych, zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa, tworzyć więzi międzyosobowe, bo uważamy to za podstawę do osiągnięcia sukcesów w naszej pracy z dziećmi.