Nabór wniosków do Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024”

Informacja 

Powiat Łukowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ponownie otwiera nabór wniosków do Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Termin składania wniosków: do dnia 29.02.2024.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby  z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej.
 2. Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie.
 3. Wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania.
 4. Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Adresatami Programu są:

 1. Dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będące mieszkańcami Powiatu Łukowskiego.

W pierwszej kolejności usługi asystencji osobistej przyznawane będą z uwzględnieniem  potrzeby:

 1. Osób z niepełnosprawnościami (stopień znaczny, stopień umiarkowany) samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.
 2. Osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności.
 3. Osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu:

W celu zgłoszenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.
 2. Karta Zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 3. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 4. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.
 6. Ankieta do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 (skierowana do osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia).

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16 roku życia  w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane będą również:

 1. Zaświadczenie o niekaralności.
 2. Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.
 3. Pisemna akceptacja osoby asystenta przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK fizjoterapeuta; lub
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Ważne!

 1. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 1. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
 2. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Komplet wypełnionych dokumentów wraz z załącznikami należy składać:

 • bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków;
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Nabór wniosków w terminie: do 29 lutego 2024 r.

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00)

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

Rozpatrywanie wniosków nastąpi po podpisaniu umowy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.

Informacje na temat Programu można uzyskać pod numerami telefonu– 25 798 99 13, 509-199-790 Osoba do kontaktu: Justyna Głodek

Dokumenty do Pobrania:

1. Program-AOON-JST-karta zgloszenia

2. Program-AOON-JST-karta zakresu czynnosci

3. Program-AOON-JST-klauzula RODO

4. Program-AOON-JST-klauzula RODO- PCPR Łuków

5. Program-AOON-JST-Ankieta

6. Program-AOON-JST-Oświadczenie akceptacji Asystenta