Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Powiat Łukowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. Osoby z niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będące mieszkańcami Powiatu Łukowskiego.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu:

W celu zgłoszenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Karta Zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.
 3. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 4. Oświadczenie Uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dotyczące innych źródeł finasowania.
 5. W przypadku wskazania asystenta – Deklaracja Uczestnika Programu/ opiekuna prawnego uczestnika dotycząca wyboru osoby mającej świadczyć usługi w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 6. Pisemna akceptacja osoby asystenta przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
 7. Podpisana klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Łukowie;
 8. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16. roku życia w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane będą również:

 1. Zaświadczenie o niekaralności.
 2. Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.
 3. Pisemna akceptacja osoby asystenta przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 1. Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. Posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Ważne!

 1. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma. Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ww. pkt 1 lub 2.
 2. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
 3. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Komplet wypełnionych dokumentów wraz z załącznikami należy składać w terminie od dnia 07 marca 2023:

 • bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie,
  ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres j.w.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.

Nabór dokumentów odbywać się będzie w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Osoby które złożą wniosek po wyczerpaniu miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Powiat Łukowski uzyskał dofinansowanie to  50 osób, w tym:

 1. 10 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 2. 20 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. 5 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 4. 5 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 5. 10 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 Informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu Centrum – 25 798 99 13

Osoba do kontaktu: Justyna Głodek

Dokumenty do Pobrania:

Dokumenty dla asystenta

Dokumenty dla osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 – do pobrania