REALIZACJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie informuje, iż Powiat Łukowski w bieżącym roku po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych
i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W roku 2016 w ramach programu realizowane będą następujące moduły, obszary i zadania:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Termin przyjmowania wniosków i tryb ich realizacji:

 

Moduł I – wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, ul. Broniewskiego 20/26, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8.00 do 15.00 – nabór w trybie ciągłym od 04 kwietnia do  30 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z zasadami programu na bieżąco realizowane będą wnioski, które w trakcie oceny merytorycznej uzyskały liczbę punktów na poziomie co najmniej minimalnego progu punktowego obowiązującego w roku 2016. Udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę poniżej ustalonego minimalnego progu punktowego uzależnione będzie od możliwości wynikających z ostatecznej wysokości środków przekazanych przez PFRON na realizację programu w 2016 r.

Formularze wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I będą dostępne od 04 kwietnia 16 r.

 

Moduł II – wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, ul. Broniewskiego 20/26, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminach adekwatnych do organizacji roku szkolnego/akademickiego:

 • I cykl: od 15 marca do 15 kwietnia 2016 r.
 • II cykl: od 12 wrzesień do 10 października 2016 r.

 

Formularze wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II będą dostępne od 07 marca 2016 r.

 

Harmonogram realizacji programu w ramach Modułu II w roku 2016 przedstawia się następująco:

Termin realizacji Działanie
15.03.2016 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego /akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
15.04.2016 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
31.05.2016 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 15.04.2016r.
12.09.2016 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2016)
10.10.2016 r. Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach drugiego programu (2-gi cykl 2016)
31.01.2017 r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w  odniesieniu do wniosków złożonych w 2016r.)
30.06.2017 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

MODUŁ I 
likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 1. Obszar A  –likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Dofinansowaniem może zostać objęty zakup lub montaż dostosowanych do związanych z rodzajem niepełnosprawności, indywidualnych potrzeb adresata programu urządzeń (montowanych fabrycznie lub dodatkowo) oraz wyposażenia samochodu, które umożliwi użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie nim osoby niepełnosprawnej.

Adresatami są dzieci, osoby w wieku aktywności zawodowej oraz osoby zatrudnione posiadające:

 • orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu ruchu.

Posiadaczem samochodu w rozumieniu programu jest jego właściciel lub współwłaściciel.
W przypadku osób niepełnoletnich posiadaczem samochodu jest wnioskodawca.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5.000 zł, wymagany udział własny 15%.

Wnioskodawca może uzyskać pomoc co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Pomoc obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów kursu oraz egzaminów uzyskania prawa jazdy kat. B, a w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania również kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu (przyjazd, powrót).

Adresatami są osoby w wieku aktywności zawodowej posiadające:

 • orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcję narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • na pokrycie kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł.
 • na pokrycie pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd) – 600 zł.

Wymagany udział własny 25 % kosztów.

Wnioskodawca może uzyskać pomoc co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

 1. Obszar B –likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Dofinansowaniem może zostać objęty zakup sprzętu elektronicznego dostosowanego do indywidualnych i specyficznych dla danego rodzaju dysfunkcji potrzeb beneficjenta związanych z jego rehabilitacją zawodową i społeczna.

Przez sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie należy rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczenie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności, z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich, tj. elektronicznych urządzeń zdolnych tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku.

Adresatami są dzieci, osoby w wieku aktywności zawodowej oraz osoby zatrudnione:

 • orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcję obu kończyn górnych lub dysfunkcję narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie – 12.000 zł.
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł.
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000zł.

Wymagany udział własny stanowi 10%.

Beneficjentów wcześniejszych programów i zadań przewidujących wsparcie w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania obowiązuje trzyletnia karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu lub zadania oraz niezależnie od rodzaju przedmiotu dofinansowania objętego wcześniej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Adresatami są osoby, które uzyskały dofinansowanie do zakupu sprzętu w ramach programu w obszarze B, zadanie 1.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł.
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie o 100 % w indywidualnych przypadkach, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

Wnioskodawca może uzyskać pomoc co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Pomoc obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym: zakup dodatkowego wyposażenia, części zamiennych i  akumulatorów, koszt napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji. Refundacja dotyczy kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Adresatami są osoby posiadające orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2.000 zł, udział własny nie jest wymagany.

Beneficjentów programu, którzy uzyskali pomoc w pokryciu kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2012 roku oraz wcześniejszych programów przewidujących analogiczne wsparcie, nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu,

Pomoc w ramach zadania może zostać udzielona po zakończeniu okresu gwarancji dotyczącej przedmiotu dofinansowanego uprzednio ze środków PFRON.

Zadanie 3: – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Pomoc obejmuje dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).

Adresatami są osoby w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione posiadające:

 • orzeczony stopień niepełnosprawności,
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania do protezy wynosi:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26.000 zł.
 • podudzia – 14.000 zł,
 • uda lub stawu kolanowego – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25.000 zł.

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych wypadkach, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Wymagany udział własny wynosi 10 %.

Możliwe jest również uzyskanie refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu. Wysokość refundacji zależy od poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 200 zł.

Wnioskodawca może uzyskać pomoc co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Zadanie 4: – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Pomoc obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów utrzymania sprawności technicznej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Adresatami są osoby w wieku aktywności zawodowej, lub zatrudnione posiadające:

 • orzeczony stopień niepełnosprawności,
 • potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 30 % kwot, o których mowa w Zadaniu 3.

Możliwe jest również uzyskanie refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu. Wysokość refundacji zależy od poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 200 zł.

Wymagany udział własny wynosi 10 %.

Pomoc w ramach zadania może zostać udzielona po zakończeniu okresu gwarancji dotyczącej przedmiotu dofinansowanego uprzednio ze środków PFRON.

 1. Obszar D  –pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Dofinansowaniem może zostać objęta opłata za pobyt dziecka adresata programu w żłobku, przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem (z możliwością refundacji kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku).

Adresatami obszaru D są osoby w wieku aktywności zawodowej:

 • posiadające orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pełniące rolę opiekuna prawnego dziecka,
 • aktywne zawodowo (zatrudnione lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 2.400 zł w ciągu roku za każde dziecko.

Wymagany udział własny wynosi 15 %  kosztów opłaty.

Warunkiem wykluczającym uczestnictwo wnioskodawcy w Module I programu jest posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub realizatora programu.

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Pomoc obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Refundacja dotyczy kosztów opłaty za naukę (czesne) poniesionych w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

Adresatami modułu II są osoby:

 1. posiadające orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. uczące się w szkole wyższej, policealnej, kolegium, mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 1. dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
 2. dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu) –  do 1.000 zł
 3. dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które maja wszczęty przewód doktorski,
  a nie są uczestnikami studiów doktoranckich – do  4.000 zł.

W przypadku gdy wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest  możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

W przypadku zatrudnionych beneficjentów programu wymagany jest udział własny w zakresie kosztów czesnego, który wynosi:

 • 15 %  wartości czesnego –  w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65 %  wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia.

Kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) ulega zmniejszeniu o 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca po pomyślnym ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach danej formy edukacji na poziomie wyższym, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę  w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym zmniejszenie to nie obowiązuje, gdy wnioskodawca:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON, albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w innych przypadkach, które określi realizator programu (przykładowo: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 500 zł – w przypadku gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje, w przypadku, gdy wnioskodawca:

 1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
 2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

UWAGA:

Aby wsparciem objąć wszystkich wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Warunki wykluczające uczestnictwo wnioskodawcy w Module II programu:

 1. wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub realizatora programu,
 2. przerwa w nauce.

Założenia programu oraz procedury realizacji dostępne na stronie  PFRON