Uwaga studenci!

System Obsługi Wsparcia – Moduł II program „Aktywny Samorząd”

W roku 2019 osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do wykształcenia na poziomie wyższym w sem. zimowym 2019/20  w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II mogą składać wnioski:

  • w wersji papierowej od dnia 19.09.2019r. druki dostępne na str. www

w zakładce DRUKI DO POBRANIA, AKTYWNY SAMORZĄD, MODUŁ II

  • w wersji elektronicznie od dnia 25.09.2019 r. po zarejestrowaniu w Systemie Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie PFRON:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne)

Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

 

Zachęcamy do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się utworzyć Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny, oraz złożą wniosek drogą elektroniczną przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800,00 zł.

Przypominamy, iż termin naboru wniosków na semestr zimowy 2019/2020 zostanie zakończony 10.10.2019 r.

Załączniki wymagane do wniosku:

  • Zaświadczenie (Zał. 1) wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły potwierdzające rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki.

Wzór określony w załącznikach do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.

  • W przypadku zatrudnionych Wnioskodawców – zaświadczenie (Zał. 2) wystawione przez pracodawcę zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
  • Oświadczenie – Zał. nr 3.
  • Oświadczenie – Zał. nr 4.
  • Aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności bądź równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
  • W przypadku posiadania – Karta Dużej Rodziny.