Trwa nabór zgłoszeń do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, w związku z realizacją Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, informuje, iż są jeszcze wolne miejsca  do udziału w Programie.

Szczególnie serdecznie zapraszamy rodziców lub opiekunów prawnych dzieci do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności do udziału w Programie, dla których oferujemy wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do/z placówki oświatowej.

Przypominamy, iż głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Łukowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Chętnych prosimy o pobranie i wypełnienie poniżej zamieszczonych dokumentów oraz dostarczenie ich na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków lub za pośrednictwem e-maila: sekretariat@pcpr.lukow.pl

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 25 798 9913 w. 65

Dokumenty do pobrania dla osoby niepełnosprawnej:

Do Karty zgłoszenia osoba niepełnosprawna/rodzic/opiekun prawny powinien dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.