Program Dobry Start dla dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2020 r. uruchamia nabór wniosków do programu „Dobry Start” w wersji papierowej.  Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku dla rozpoczynających rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Przyznanie świadczenia jest niezależne od posiadanego dochodu. Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce  w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek na załączonym druku. Rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej może składać wniosek/wnioski od 1 sierpnia w formie papierowej – na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków. Aby uzyskać świadczenie, wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w sierpniu świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do dnia 30 września, a w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.  W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Druk wniosku do pobrania