Program „Dobry start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych

Zamieszkujące na terenie Powiatu Łukowskiego rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mogą składać od dnia 1 sierpnia 2018r. wniosek w wersji tradycyjnej (papierowej) o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.

Komu przysługuje świadczenie dobry start?

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego:

 1. dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej,
 2. osobom pozostającym w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. osobom usamodzielnianym

w wieku:

 1. do ukończenia 20. roku życia,
 2. do ukończenia 24. roku życia – w przypadku osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 3. do ukończenia 20. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego roku kalendarzowym, w którym osoba kończy 20 rok życia,
 4. do ukończenia 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego roku kalendarzowym, w którym osoba kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci i osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Pomoc przyznaje się osobom uczącym się w:

 1. szkole podstawowej,
 2. dotychczasowym gimnazjum,
 3. szkole ponadpodstawowej (czyli liceum/technikum/szkoła zawodowa),
 4. dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej,
 5. szkole artystycznej jeśli realizowany jest obowiązek szkolny,
 6. młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 7. specjalnym ośrodku wychowawczym,
 8. specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 9. ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie dobry start nie przysługuje

 1. uczniom szkół policealnych,
 2. uczniom szkół dla dorosłych,
 3. studentom

oraz

 1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się, zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 2. dzieciom uczęszczającym do przedszkola, w tym dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W jakim terminie i w jakiej formie można składać wnioski?

Wnioski można składać w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

W jakiej formie będą rozpatrywane wnioski?

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informację o przyznaniu świadczenia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ma obowiązek przesłania na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu świadczenia dobry start w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26 21-400 Łuków.

Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie oraz na stronie internetowej.

Obowiązujące przepisy prawne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz. 1061).

Wniosek elektroniczny TUTAJ