Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”
Jan Paweł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

PEŁNIENIE FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ
MOŻE BYĆ POWIERZONE OSOBOM, KTÓRE:
• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
o zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz;
o opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym
o rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
o właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
o wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Rodzina zastępcza jest szansą dla dziecka, dającą mu możliwość wzrastania w warunkach maksymalnie zbliżonych do rodziny biologicznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie umożliwi odbycie wymaganego szkolenia oraz zapewni środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
Osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej zapraszamy do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Broniewskiego 20/26, 21-400 Łuków
lub kontakt telefoniczny: 025 798 99 13