Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

Zasady procesu usamodzielnienia regulują:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz 182 z pózn. zm.)- dotyczy osób pelnoletnich opuszczających dom pomocy spolecznej dla dzieci i młodziezy niepelnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy osrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, a także osób, które opuściły rodzinę zastepczą albo placówkę opiekuńczo wychowawczą przed dniem 1 stycznia 2012r. lub pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art.88 ust. 1 tej ustawy;
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
  (Dz. U. z 2012r., poz 954);
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 135 z pózn. zm.)- dotyczy osób opuszczajacych, po osiągnieciu pełnoletnosci, rodzinę zastepczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną;
 • rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 marca 2012r. w sprawie mieszkan chronionych (Dz. U. z 2012r., poz. 305);
 • ustawa z dnia 25 lipca 2014r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz 1188)- dotyczy zmian wprowadzonych w w/w ustawach.

Usamodzielnienie

Usamodzielnienie to długotrwaly proces wychowawczy, który wprowadza osobę usamodzielnianą do podjęcia samodzielnego, dojrzałego życia i integracji ze srodowiskiem lokalnym. Proces usamodzielnienia rozpoczyna się na rok przed osiagnieciem pelnoletności przez osobę usamodzielnianą od zlożenia wniosku o wyznaczenie opiekuna programu usamodzielnienia i w zależnosci od sytuacji życiowej wychowanka, może trwać najpóźniej do momentu osiągniecia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Usamodzielniany wychowanek

Usamodzielniony wychowanek to osoba, która osiagnęła pełnoletność przebywając na podstawie postanowienia sądu w pieczy zastępczej (rodzina zastępcza, placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna), specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziecmi i kobiet w ciąży, specjalnym ośrodku socjoterapii (który zapewnia calodobową opiekę), schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym.

Opiekun usamodzielnienia

Opiekun usamodzielnienia to osoba wskazana przez osobe usamodzielnianą, zaakceptowana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, wspierająca wychowanka w procesie usamodzielnienia.

Wskazanie opiekuna usamodzielnienia

Indywidualny program usamodzielniania osoba usamodzielniana przygotowuje we wspólpracy z opiekunem usamodzielnienia i przedklada na miesiac przed ukończeniem 18 roku zycia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie  do zatwierdzenia. Jest to rodzaj kontraktu socjalnego z usamodzielnionym wychowankiem, będącym podstawą do przyznania swiadczeń pienieńnych. Indywidualny program usamodzielnienia określa obowiązki osoby usamodzielnianej w tym formy uzyskania wykształcenia, podjęcia zatrudnienia, uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych, uzyskania należnych świadczen wraz z terminem ich realizacji. Indywidualny program usamodzielniania jest podstawą do przyznania pomocy pienieżnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. W przypadku zmiany sytuacji życiowej osoby usamodzielnianej może ona wraz z opiekunem usamodzielnienia dokonać zmian w indywidualnym programie usamodzielnienia a nastepnie przedstawić do zatwierdzenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Nie wykonanie obowiązków przez osobe usamodzielniana może spowodować odmowę lub zawieszenie wypłacania swiadczeń pieniężnych. Nie wykonanie zobowiązania przez opiekuna usamodzielnienia może spowodować jego zmianę przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lukowie.

Rodzaje pomocy

Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną (udzielanie porad, kierowanie do odpowiednich instytucji, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, pomoc w pisaniu podań, wspieranie w kontaktach z rodziną i środowiskiem lokalnym, motywowanie do kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji) a także:

 • pomocą pienieżną na kontynuowanie nauki,
 • jednorazową pomocą pieniężną na usamodzielnienie,
 • pomocą rzeczową na zagospodarowanie,
 • pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych ten rodzaj pomocy polega na umożliwieniu zamieszkania w mieszkaniu chronionym, poparciu wniosku o przydzial mieszkania z zasobów gminy, pomoc w zamieszkaniu w internacie,
 • pomocą w uzyskaniu zatrudnienia ten rodzaj pomocy polega na wspieraniu wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wyksztalcenia zgodnie z możliwościami i dążeniami, zachecaniu do udziału w szkoleniach aktywujących,
 • motywowaniu do poszukiwania pracy, pomocy w załatwieniu spraw formalno-prawnych dotyczacych podjęcia zatrudnienia, pomocy i doradzaniu jak należy przygotować dokumenty aplikacyjne, w jaki sposób prowadzić rozmowy z pracodawcą, jak kreować swój wizerunek jako przyszłego pracownika (autoprezentacja),
 • pomocą prawną i psychologiczną.

 Procedura postepowania w mysl ustawy o pomocy spolecznej

Procedura postępowania w przypadku usamodzielnienia sie osoby w myśl ustawy o pomocy społecznej tj. opuszczajacej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziecmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

I. Warunki uzyskania pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej:

 • złożenie wniosku o wyznaczenie opiekuna programu usamodzielnienia (załącznik 1) wraz z wymaganymi dokumentami:
  • odpis skrócony aktu urodzenia osoby usamodzielnianej,
  • postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastepczej,
  • kserokopia dokumentu tożsamosci opiekuna procesu usamodzielnienia,
 • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie (załącznik 2),
 • złożenie wniosku o pomoc rzeczową na zagospodarowanie zaopiniowanego przez opiekuna programu usamodzielnienia (załącznik 5) wraz z wymaganymi dokumentami:
  • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku posiadania),
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego  w miejscu zamieszkania,
 • wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego świadczenia,
 • dostarczenie rozliczenia w formie faktur, rachunków na przyznaną kwotę w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej może być przyznana na:

 • materialy niezbedne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
 • niezbędne urządzenia domowe,
 • pomoce naukowe,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • sprzęt który może slużyć do podjecia zatrudnienia.

II. Warunki uzyskania pomocy na kontynuowanie nauki:

 • złożenie wniosku o wyznaczenie opiekuna programu usamodzielnienia (załącznik 1) wraz z wymaganymi dokumentami:
  • odpis skrócony aktu urodzenia osoby usamodzielnianej,
  • postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej,
  • kserokopia dokumentu tożsamosci opiekuna procesu usamodzielnienia,
 • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie (załącznik 2),
 • złożenie wniosku o pomoc na kontynuowanie nauki zaopiniowanego przez opiekuna programu usamodzielnienia (załącznik 6)
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego  w miejscu zamieszkania,
 • wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego świadczenia,
 • wspólpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie przeprowadzania raz na sześć miesięcy wywiadu środowiskowego,
 • modyfikacja indywidualnego programu usamodzielniania (załącznik 3), w przypadku zmiany opiekuna usamodzielnienia lub zmiany szkoly,

Kryterium uprawniajace do tej formy pomocy:

 • kontynuowanie nauki
 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczać 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarujacą,
 • dochód w rodzinie na osobę nie moze przekraczać 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

III. Warunki uzyskania pomocy pienieżnej na usamodzielnienie:

 • zlożenie wniosku o wyznaczenie opiekuna programu usamodzielnienia (załącznik 1) wraz z wymaganymi dokumentami:
  • odpis skrócony aktu urodzenia osoby usamodzielnianej,
  • postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej,
  • kserokopia dokumentu tożsamości opiekuna procesu usamodzielnienia,
 • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie (załącznik 2),
 • złożenie wniosku o pomoc pienieżną na usamodzielnienie zaopiniowanego przez opiekuna programu usamodzielnienia (załącznik 7) wraz z wymaganymi dokumentami,
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania,
 • wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego świadczenia,
 • złożenie oceny koncowej indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanej wraz z opiekunem usamodzielnienia (załącznik 4)

Pomoc na usamodzielnienie może być przyznana na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:

 • polepszenie warunków mieszkaniowych,
 • stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej.

Kryterium uprawniajace do tej formy pomocy:

 • pomoc na usamodzielnienie przyznaje sie po zakończeniu nauki, w uzasadnionych przypadkach pomoc ta moze byc wypłacona w trakcie nauki,
 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekraczac 200% kwoty kryterium dochodowego na osobe samotnie gospodarujaca,
 • dochód w rodzinie na osobę nie może przekraczac 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Procedura postępowania w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Procedura postępowania w przypadku usamodzielnienia sie osoby w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. opuszczającej rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalna placówkę opiekuńczo-terapeutyczną w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

I. Warunki uzyskania pomocy rzeczowej na zagospodarowanie:

 • złożenie wniosku o pomoc rzeczową na zagospodarowanie (załącznik 5) wraz z wymaganymi dokumentami:
  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej,
  • dokumenty potwierdzajace okresy przebywania w pieczy zastępczej,
  • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów w gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania)
 • wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego świadczenia,
 • dostarczenie rozliczenia w formie faktur, rachunków na przyznaną kwotę w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej może być przyznana na:

 • materialy niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
 • niezbędne urządzenia domowe,
 • pomoce naukowe,
 • sprzet rehabilitacyjny,
 • sprzęt który może slużyć do podjęcia zatrudnienia.

Kryterium uprawniajace do tej formy pomocy:

 • pomoc na zagospodarowanie uzależniona jest od formy pieczy w jakiej przebywała osoba oraz od okresu pobytu w pieczy zastępczej,
 • pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zl,
 • w przypadku przekroczenia tej kwoty można przyznać pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją mieszkaniową, dochodową, majatkową lub osobistą osoby usamodzielnianej,
 • ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia sie sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzielona przez liczbę tych osób,
 • ustalajac dochód osoby usamodzielnianej uwzglednia się dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z pózn. zm.), uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

II. Warunki uzyskania pomocy na kontynuowanie nauki:

 • złożenie wniosku o wyznaczenie opiekuna programu usamodzielnienia (załącznik 1) wraz z wymaganymi dokumentami:
  • odpis skrócony aktu urodzenia osoby usamodzielnianej,
  • postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej,
  • kserokopia dokumentu tożsamosci opiekuna procesu usamodzielnienia,
 • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie (załącznik 2),
 • złożenie wniosku o pomoc na kontynuowanie nauki zaopiniowanego przez opiekuna programu usamodzielnienia (załącznik 6) wraz z wymaganymi dokumentami:
  • aktualne zaswiadczenie o kontynuowaniu nauki,
  • dokumenty potwierdzajace okresy przebywania w pieczy zastępczej,
 • wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego świadczenia,
 • modyfikacja indywidualnego programu usamodzielnienia (załącznik 3), w przypadku zmiany opiekuna usamodzielnienia lub zmiany szkoly,

Kryterium uprawniające do tej formy pomocy:

 • pomoc na kontynuowanie nauki uzalezniona jest od formy pieczy w jakiej przebywała osoba oraz od okresu pobytu w pieczy zastepczej.

 III. Warunki uzyskania pomocy pienieżnej na usamodzielnienie:

 • złożenie wniosku o wyznaczenie opiekuna programu usamodzielnienia (załącznik 1) wraz z wymaganymi dokumentami:
  • odpis skrócony aktu urodzenia osoby usamodzielnianej,
  • postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej,
  • kserokopia dokumentu tozsamosci opiekuna usamodzielnienia,
 • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie (załącznik 2),
 • złożenie wniosku o pomoc na usamodzielnienie zaopiniowanego przez opiekuna programu usamodzielnienia (załącznik 7) wraz z wymaganymi dokumentami:
  • dokumenty potwierdzajace dochód w gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzajacym złożenie wniosku,
  • dokumenty potwierdzajace okresy przebywania w pieczy zastępczej,
 • wydanie decyzji w sprawie wnioskowanego świadczenia,
 • złożenie oceny koncowej indywidualnego programu usamodzielnienia opracowanej wspólnie z opiekunem usamodzielnienia (załącznik 4)

Pomoc na usamodzielnienie może być przyznana na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:

 • polepszenie warunków mieszkaniowych,
 • stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej.

Kryterium uprawniajace do tej formy pomocy:

 • pomoc na usamodzielnienie uzalezniona jest od formy pieczy w jakiej przebywała osoba oraz od okresu pobytu w pieczy zastępczej,
 • pomoc na usamodzielnienie przyznaje sie po zakonczeniu nauki, w uzasadnionych przypadkach pomoc ta może być wypłacana w trakcie nauki,
 • pomoc na usamodzielnienie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zl,
 • w przypadku przekroczenia tej kwoty można przyznac pomoc na usamodzielnienie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniowa, dochodową, majątkowa lub osobistą,
 • ustalajac dochód osoby usamodzielnianej uwzglednia sie sume dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostajacych na jej utrzymaniu, podzielona przez liczbe tych osób,
 • ustalajac dochód osoby usamodzielnianej uwzglednia sie dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z pózn. zm.), uzyskane w miesiącu poprzedząjacym miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku korzystania przez osobę usamodzielniana z różnych form pomocy dokumentów nie powiela się.