Ogłoszenie Starosty Łukowskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art.44c ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. 2011 Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 62poz. 560) ogłaszam co następuje:

  1. W celu powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanej dalej „Radą”, informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady przez działające na terenie powiatu łukowskiego:
  2. organizacje pozarządowe,
  3. fundacje,
  4. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin)

w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

  1. Organizacje i organy o których mowa w ust. 1 ogłoszenia mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Rady.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na piśmie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, pok. Nr 211.