KOMUNIKAT dotyczący dodatku wychowawczego przysługującego rodzinie zastępczej

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015 poz. 332 ze zm.) rodzinie zastępczej na każe umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy, bez względu na kryterium dochodowe w wysokości świadczenia wychowawczego, tj. w wysokości 500 zł miesięcznie. 

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie ul. Broniewskiego 20/26.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r.

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. od 1 kwietnia 2016r., prawo do zasiłku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016r.

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka złoży wniosek np. 15 czerwca 2016r. dostanie wyrównanie od kwietnia 2016r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku np. 7 lipca 2016r., dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej  mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji administracyjnej.