Informacja o ulgach dla osób niepełnosprawnych

PCPR

Przejazdy ulgowe transportem publicznym (PKP, PKS) osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności tj. I grupą inwalidzką, orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, posiadają – zgodnie z zasadami ogólnymi – uprawnienie do ulgi:

 • 37% przy przejazdach pociągami pospiesznymi i ekspresowymi oraz przy przejazdach autobusami w komunikacji przyśpieszonej i pośpiesznej (PKS) – na podstawie biletów jednorazowych;
 • 49% przy przejazdach pociągami osobowymi oraz przy przejazdach  autobusami
  w komunikacji zwykłej (PKS) na podstawie biletów jednorazowych.

Dla opiekuna towarzyszącego w podróży takiej osobie (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych) przysługuje 95 % ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach, autobusach, przy czym opiekun musi być pełnoletni (skończone 18 lat) a w przypadku osoby niewidomej – jej przewodnik musi mieć skończone 13 lat.

Osoby niewidome, będące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

 • 51 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC, autobusach
 • 93 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych, autobusach
 • 95 % ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach, autobusach dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat.

Osoby niewidome, będące osobami o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

 • 37 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC, autobusach
 • 37 % ulgi na przejazdy w klasie 2. pociągów osobowych, autobusach
 • 95 % ulgi na przejazdy we wszystkich pociągach, autobusach dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidome lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat.

Dokumenty uprawniające do skorzystania z ulgi

 •  Legitymacja osoby niepełnosprawnej potwierdzająca odpowiedni stopień niepełnosprawności i symbol przyczyny (w przypadku osób niewidomych „04-O”). W przypadku nowych legitymacji wydawanych po 31 sierpnia 2017 r. informacje o stopniu i rodzaju niepełnosprawności – warunkujących wymiar ulgi, są zapisane tylko i wyłącznie za pomocą kodu QR. By tak się jednak stało, we wniosku o wydanie legitymacji należy zaznaczyć odpowiednie rubryki.
 • Orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność (powiatowe / ZUS) + dokument ze zdjęciem.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, a studenci do 26. roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

 • 78 proc. ulgi na przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi, ekspresowymi EC, IC PKP (tylko w 2. klasie) na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej,
 • 78 proc. ulgi na przejazdy pociągami dla jednego z rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

 1. dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
  • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
  • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
  • legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych
   w pkt 2;
 2. dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
  • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,
  • legitymacja osoby niepełnosprawnej,
  • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy, albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy, albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 3. przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej lub organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów wskazanym w pkt 1 i 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
 • termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
 • potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
 1. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych:
 • dokumenty dziecka określone w poz. 8 pkt 1-3 – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;
 • zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, albo placówkę opiekuńczo–wychowawczą, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w poz. 8 pkt 3 – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.